Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Koronavirus, účinná obrana planety Země

Milí přátelé, dovoluji si tímto navázat na poznatky paní Jany Brzobohaté, které předala na těchto stránkách - prostřednictvím Daru AK - v příspěvku Ochranná kresba pro jaro 2020. Chci tímto textem pouze upozornit na to, co považuji v současnosti za klíčové. Pokud pocítíte níže uvedený text jako vystihující, neváhejte a šiřte jej dál. V každém případě pište své připomínky a další nápady k tématu v diskuzi pod článkem. Děkuji.
 
Planeta země je harmonickým organismem. To znamená, že jakékoliv narušení její harmonie a rovnováhy uvede do pohybu obranné mechanismy, které mají zabránit dalšímu narušování její přirozené harmonie a rovnováhy. Projevem jednoho z těchto obranných mechanismů je v současnosti to, co nazýváme Koronavirus.
            Veškerý život je trvale udržován v působení zákona harmonie a rovnováhy. V jemnohmotné rovině planety Země působí mnoho sil, které se vzájemně doplňují a podporují, a tak utvářejí harmonický energetický potenciál pro veškerý život na této Zemi. (Tuto skutečnost dokáží zachytit v současnosti nejnovější satelity.) Jednou z přirozených součástí biologické úrovně planety Země je úroveň působení baktérií a virů. Tyto mikroorganismy tu vždy byly a vždy tu budou, bez nich by nemohl existovat život. Ve volné přírodě existují v určité přirozené symbióze, aby tak zajišťovaly přenos potřebné biologické a energetické kvality v rámci života přírody jako celku. Stejně tak je tomu i v trávicím traktu každého člověka. I zde žijí miliony patogenních a miliony tzv. prospěšných bakterií, které mají za úkol udržovat přirozenou biologickou rovnováhu v lidském těle. Je zde tedy přímá souvislost, biologická rovnováha planety Země se odráží v biologické rovnováze vnitřního prostředí lidského organismu. Člověka napadne, jak je tedy možné, že tato vysoce organizovaná kultura ztratí náhle vědomí svého zadání a začne se chovat neorganizovaně? Může to být jedině v důsledku působení vnějšího činitele, který svou činností tuto rovnováhu narušuje! V důsledku působení „vnějšího činitele“ - v rámci systému jemnohmotných sil Země i jemnohmotných sil lidského těla - tak vznikají různé energetické disbalance a dochází k abnormálním projevům energetické nerovnováhy. V současnosti je to dosud nevídané seskupování virů a mutace virů. Na tuto abnormální incidenci virů a různé mutace virů nejsou lidská těla připravena, a tak dochází ke komplikovaným a těžkým onemocněním.
           Jak tuto situaci zvládnout, to znamená, co udělat, abychom nemuseli čelit těmto obranným atakům? Je potřeba najít příčinu, to znamená, je potřeba pochopit, co je oním „vnějším činitelem“, který narušuje přirozenou rovnováhu přirozeného prostředí planety Země. Měli bychom si uvědomovat, že lidská bytost je vysoce organizovaná bytost s vlastním vědomím. Toto vědomí by mělo koexistovat v přirozeném souladu s vědomím Universa. Jinými slovy, člověk by měl, jako určitý psychobiologický mikrokosmos, v sobě odrážet řád makrokosmu, tedy řád vesmíru, řád duchovní dimenze a řád přírody (k nimž svou duchovní podstatou a svým fyzickým tělem přirozeně náleží). Pokud tomu tak je, harmonie a rovnováha našeho vnitřního i vnějšího života zůstává zachována. A naopak. V případě, kdy konáme ve své nevědomosti proti této harmonii a rovnováze Universa, tedy proti planetě Zemi, která je přirozenou součástí Universa, začínáme pociťovat následky svých omylů přímo na svém vlastním těle! To je jednoduchá zákonitost. V současnosti se tak děje skrze Koronavirus.
            Dlouhodobé narušování harmonie této planety dalo podnět k abnormální aktivizaci virů, tyto viry začaly ve svém bujení vytvářet charakteristická seskupení virů (Koronavirus - seskupení virů do tvaru koruny). Došlo k probuzení ochranného mechanismu planety Země. Objevil se vir, před kterým lidé ustupují z pozic devastatorů planety Země. Lidé jsou nuceni zdržovat se v ústraní, karanténa zastavila, anebo maximálně omezila, všechny rozkladné tendence lidské společnosti. Ustala veškerá produkce emisí, přestala létat letadla, došlo k velkému omezení automobilové dopravy, zastavily se továrny aj.. Planeta Země může regenerovat. Avšak, co je nyní podstatné? Je tu příležitost k vývoji v našem morálním a lidském rozměru. Karanténa se stala zdviženým prstem pro vědomí každého člověka. Jsme nuceni postupovat v určitém sebezapření, přijmout kázeň, trpělivost, projevit pokoru. Proč? Není to tak, jak nám říká naše povědomá zkušenost s virovou nákazou. Virus jako takový není náhodnou nákazou, která se šíří z určitých míst na Zemi a je dále  přenášena kapénkovou infekcí. Měli bychom vzít v úvahu, že v případě jakékoliv nákazy je řídícím činitelem psychická rovina, pokud je v psychické rovině harmonie a řád, je udržována harmonie a řád vnitřního prostředí organismu, viry se tak mohou dostat k člověku, ale neuškodí mu! V tomto případě jsou důkazem lidé, kteří byli testováni v Itálii na Covid19 jako pozitivní, ale neměli žádné z příznaků této nemoci. Měli bychom si uvědomit, že planeta Země se brání prostřednictvím tohoto typu viru a bude napadat ty, kteří mají ve svém podvědomí agresi, tedy jsou skutečnými, anebo potenciálními, škůdci v energetickém systému planety Země. Lze to lépe pochopit v symbolické rovině na chování samotného viru. Viry útočí na buňku a snaží se proniknout do buňky (buňka je symbolem celku, lidská bytost je jako celek složena z buněk). To znamená, kdo chce utvářet celek a chce podporovat celek, tedy i planetu Zemi jako Matku Zemi, ten je součástí celku a je přirozenými obrannými mechanismy v rámci celku chráněn. A naopak. Kdo se staví proti celku, ten je zasažen. A proto se Koronavirus dostává k těm, kteří mají v sobě útočnost anebo se nějakým způsobem spojují s útočnými lidmi.
            Situace se zlepšuje v důsledku dodržování všech ochranných opatření. Ale. Co bude dál? Je důležité si uvědomit, že tato opatření vzniklou situaci neřeší, že řešením je pochopení příčiny. Tedy pochopení, které způsobí změnu v myšlení lidí a také změnu v přístupu lidí k planetě Zemi jako k Matce Zemi! Máme vše ve svých rukou, měli bychom si uvědomit, že planeta Země je živý organismus, že jakýkoliv nešetrný zásah člověka způsobuje a vždy způsobí zpětnou reakci. Výsledkem tohoto poznání by mělo být pochopení, že národní hospodářství mají nastoupit v současnosti nový směr, a to na základě vědomého respektu k biologickému prostředí této Země. Mnoho věcí se již nedá vrátit, ale mnoho se dá v tuto chvíli vymyslet a mnoho se dá udělat pro nápravu. Naše každodenní činnost může získat nový rozměr, namísto práce pro sebe můžeme pracovat pro Zemi a tím ve skutečnosti rozvíjet sebe, své blízké. Měli bychom si uvědomovat, že my lidé jsme součástí této Země, a proto se nemůžeme stavět proti Ní. Jakmile to pochopíme a přistoupíme k takovým řešením, situace se změní. Pokud to nepochopíme, může se stát, že se brzy objeví mnohem horší rány než jakou je Koronavirus.
            Naši přední političtí představitelé a odborníci považují v naprosté většině tuto pandemii za jednu z mnoha pandemií, které tu v minulosti byly. Tedy věří, že je to jedna z celé řady ran, které kdy zasáhly lidskou civilizaci. Především ostatním nás chtějí ochránit, věří v účinnost ochranných opatření a věří, že se situace brzy zlepší. Avšak ve skutečnosti nevědí nic o příčině této pandemie, a tedy nemohou dospět k podstatným krokům, které jsou nezbytně nutné k vyřešení této situace. Současnou situaci na planetě Zemi pozoruje nezávisle na sobě více jasnovidných lidí a snaží se svým způsobem, v rámci svých možností, varovat lidstvo. Měli bychom se snažit maximálně pochopit a v sobě zpracovat, co se zde v současnosti odehrává a v dobrém slova smyslu iniciovat k tomuto pochopení co největší počet lidí.
            Uvědomme si, že v současnosti jde o jediné, a sice: informovat co největší počet lidí o skutečné příčině této pandemie, aby tak mohlo dojít k potřebné změně v myšlení u co největšího počtu lidí, a spolu s tím, najít nová řešení, jak omezit na maximum veškerou ničivou činnost, která poškozuje Zemi. Každý z nás by měl na základě tohoto poznatku nyní samostatně uvažovat a komunikovat. Jakmile převáží počet vědoucích nad dosud nevědomými, dojde k rozhodujícímu obratu. Jakmile se lidstvo se přesune ve svém myšlení ze stavu JÁ do stavu MY, dostaví se vyrovnání, planeta se již nebude muset bránit a virus zmizí. V opačném případě zde bude stále, anebo se objeví mnohem větší rány, které způsobí mnohem větší ztráty, aby tak nakonec došlo k rozhodujícímu pochopení a k rozhodujícímu přehodnocení, tedy k záchraně této Země a k záchraně duchovního rozměru člověka! Totiž tam, kde chybí cit harmonie a rovnováhy se vším živým, tam nelze rozvíjet lidskou bytost jako celek, její duchovní a duševní rozměr, tedy ani lidskou civilizaci jako celek! Dokud toto nepochopíme, nežijeme, ale pouze přežíváme v iluzi a bludu, setrváváme v určité rezignaci člověka na Prozřetelností dané principy a zákony života. Měli bychom si uvědomovat, že nelze mluvit o vyšších duchovních hodnotách, nelze usilovat o kulturu a jiné hodnoty vyspělé společnosti lidí, a přitom devastovat život okolo sebe. Chceme život a vývoj? Respektujme život a jeho přirozený vývoj.
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (10 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.