Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Otázka imigrace muslimů do Evropy

    Člověk je duchovní bytostí v těle, tuto skutečnost dokazuje jeho schopnost cítit a myslet, rozhodovat se a konat. To znamená, je přímo odpovědný řádu vyšších duchovních hodnot. Pokud má v sobě rozvinutou odpovědnost k vyššímu principu života, má v sobě rozvinuté i určité vědomí řádu vyšších duchovních hodnot a schopnost postupovat ve svém životě na základě rozhodnutí ze svobodné vůle. V opačném případě, tj. pokud ztrácí vědomí odpovědnosti k vyššímu principu, ztrácí schopnost rozumně organizovat svůj osobní, rodinný i veřejný život. Tak postupně vzniká určitá uměle vytvořená "kultura" lidské společnosti, v níž se objevuje mnoho rozdílných přístupů k životu, lidé jsou ve svém odklonu od Zdroje životní síly zmatení a dezorientovaní, přestávají spolupracovat, ve snaze ochránit si svou "pravdu" a naplnit svou "pravdu", napadají jeden druhého. Převládá zaměření do vnějšího světa, a tak dochází k dalšímu a dalšímu prohlubování lidské nevědomosti. I v tomto stadiu úpadku jsou stále činné právní subjekty, které usilují ve svém omezení o udržení rovnováhy celku. Vedle toho se objevují mocenské skupiny, které usilují ve svém omezení o rozvrácení rovnováhy celku.
    Měli bychom si uvědomovat, že jako lidské bytosti náležíme duchovní dimenzi, smyslem našeho života je získávat vyšší duchovní vědomí (tj. moudrost) a toto vědomí postupně integrovat do života lidské společnosti jako celku. Tak vzniká vyšší celistvost lidské bytosti a tak vzniká vyšší celistvost lidské společnosti jako celku. Protikladem této skutečnosti je  antiprostor duchovní dimenze. Bytosti tohoto antiprostoru trvale útočí na dimenzi lidských duchů ve vývoji, aby tak získávaly jejich životní sílu. Má-li se jim to podařit, potřebují obrátit v lidech, kteří upadli do nižší vibrace své duše a svého těla, jejich pozornost od Zdroje životní síly do vnějšího světa, jedině tak se mohou zmocnit jejich času a jejich energie. Jakmile kdokoliv z lidí zareaguje, je lapen, ztrácí energii. Být lapen znamená, uvěřit v nástrahu temné strany a přijmout tuto nástrahu do svého vědomí jako holou skutečnost a jí se ve svém každodenním životě i řídit. Tato skutečnost se týká každého člověka, rozdíl je jen v provaze a charakteru situace, do které je člověk postaven. To všechno se odehrává v současnosti zcela skrytě a nepozorovaně.
    Co se ve skutečnosti děje? Odehrává se boj o člověka, o jeho pozornost, o jeho vědomí, o jeho způsob myšlení, o jeho energii! První skupina usiluje o udržení a o rozvoj svého duchovního vědomí ve stávající složité situaci. Druhá skupina bojuje o udržení své faktické moci a svého vlivu v rámci společnosti jako celku, a to skrze manipulaci nevědomých, oslabených a zcela dezorientovaných lidí. Měli bychom si uvědomovat, že příležitost k obratu je stále živá, tzn., že existují lidé, kteří mají patřičné pochopení situace a patřičné vědomosti a schopnosti k uplatnění svého vědomí. Tito nebudou vystupovat na veřejnosti dříve než nazraje čas. Musí se toho ještě mnoho odehrát, aby vyšlo najevo, kdo jsou ti kteří chtějí lidstvo ve své nevědomosti pouze ovládat a manipulovat.
    Otázka imigrace je nově vzniklou situací ve společnosti, dává příležitost duchovně růst, anebo naopak duchovně upadat. Záleží jenom na tom, co v sobě uskutečňujeme a co průběžně projevujeme. Svou výjimečnou hodnotu má každá pozitivní pohnutka a každá pozitivní myšlenka. Je třeba si uvědomovat, že náš vývoj se odehrává na základě jednoduché zákonitosti, věříme-li v dobro (soulad s řádem), máme dobro, a naopak, uvěříme-li ve zlo (nesoulad s řádem) máme zlo. Pokud pochopíme tuto zákonitost jako jednoduchý mechanismus, na jehož základě je utvářena kvalita našeho osobního, rodinného i veřejného  života, náš další život bude mít jen vyšší a vyšší kvalitu, dostaví se objektivní vzhledy do situace, náš život získá svůj vyšší rozměr. To jest to, co buduje nový život v nové společnosti. Nový systém a nový politický přístup. Vyšší svébytnost a nenarušitelnost.

První pochybení
Měli bychom si uvědomovat, že tuto společnost může změnit k lepšímu jedině člověk, který je sám v sobě rozvinutým jedincem, tzn má rozvinuté vědomí řádu vyšších duchovních hodnot. A vedle toho je schopen lidu vysvětlit základní pravdy lidského bytí zde na této zemi. Dokud nebudeme mít toto základní poznání, usilujeme marně o jakoukoliv změnu systému a o jakoukoliv nápravu věcí. Temná strana se k nám postaví vždy tak, jak potřebuje, aby z nás mohla čerpat energii. Nejprve nám dá za pravdu, aby nás k sobě přitáhla, pak nás zavede do konfrontace a nechá nás energeticky padnout na myšlenkách a slovech, která nemají potřebný duchovní základ. Viz současná politika, a současné politikaření.

Druhé pochybení
Současný systém není založen na odpovědnosti k vyššímu principu života, a tak směřuje zákonitě ke svému zhroucení. Věnovat svůj drahocenný čas, tj. svou drahocennou energii, současné politice je stejné, jako chtít rozumně rozmlouvat s opilcem, anebo sledovat již prohraný zápas. Situace se může změnit teprve v okamžiku, kdy budou osvětleny skutečné hodnoty lidského života a kdy bude prioritou pomáhat člověku k rozvoji těchto hodnot. Politika by měla být přímým uplatňováním či integrací vyššího vědomí člověka do stávajícího systému společnosti. Tj. zkvalitňováním současného stavu věcí. Pokud neroste duchovní úroveň lidí, pokud se nemění koncepce výchovy a vzdělávání, nemohou se objevovat lidé, kteří by přinášeli vyšší pojetí a zkvalitnění stávajícího systému společnosti. To znamená, věřit ve změnu skrze současné - duchovní rozměr člověka opomíjející - pojetí, je naivním podléháním utopii, která ve skutečnosti člověka pouze mate a zdržuje ve vývoji.

Třetí pochybení
Temno potřebuje upoutat pozornost lidí a rozvíjet v nich strach. Strach je paralizujici emoce, která člověka přímo spoutává, tak jej obírá o energii, a tak v něm prohlubuje jeho nevědomost. V současnosti působí skrze média, která šíří zprávy všeho druhu ve snaze fascinovat. Spolu s tím se objevují různé teze a návrhy jak vzniklou situaci řešit. Člověk je tak vztažen do problému, a začíná myslet na základě vůle ochránit sebe a své nejbližší. Spolu s myšlenkami nevole k fiktivnímu anebo skutečnému "protivníkovi" se dostavují i neovladatelné emoce. Člověk je tak upoutáván do duality „dobra“ a „zla“. Uvědomujme si, zda máme stále dostatek trpělivosti a nadhledu, každá chyba je lidskou chybou a je zde proto, aby došlo k pochopení, tj. k nápravě.

Čtvrté pochybení
Člověk zrazuje svou duchovní úroveň i své blízké tím, že žaluje na lidskou nevědomost! Čímž vytváří v sobě i v těch okolo sebe, kteří nemají ještě vybudované komplexní chápání skutečnosti, další a další projevy negace. Pokusme se chápat, že vzniklá situace je přirozeným důsledkem předešlého, tzn., nepřijímejme žádné katastrofické vize budoucnosti, uchovávejme si svůj vnitřní klid, jedině tak můžeme v sobě naplňovat a rozvíjet trojnost pozitivita, moudrost aktivita. Pokud je člověk v klidu a v pohodě, má dostatek sil a získává objektivní úsudek. Z objektivního úsudku se rodí objektivní postupování.

    Pokud usilujeme o rozvinutí svého duchovního a duševního vědomí, měli bychom si uvědomovat, co znamená pozitivita a moudrost přenášená do našeho reálného každodenního života. Tzv. duchovní lidé si v některých případech myslí, že být duchovní znamená být stranou od veškerého dění. Nikdy nemůžeme být zcela stranou, takové odloučení lze praktikovat pouze po určitou dobu - v důsledku potřeby najít svůj vnitřní život, najít odpověď na některou zásadní životní otázku apod.. Být přirozeně aktivní v rámci celku znamená, utvářet si svůj vlastní názor a dávat najevo svůj vlastní názor. Pokud budeme v tomto směru důslední, objeví se duchovní a duševní růst, který nás vynese na místo kde můžeme být skutečně užiteční. Chybou je podléhat depresi z nenaplnění svých vlastních představ a upadat ve skepsi, že nic nemá v současné situaci smysl. Udržujme si pozitivní přístup k životu, pozitivní myšlení, v jakékoliv situaci, jedině v takovém vnitřním nastaveni lze plně přijímat a dále předávat vyšší přístup k životu a vyšší vize, které mohou změnit svět k lepšímu. Věřme, že pozitivitu, lidsky řečeno lásku, následuje vždy moudrost, která ma svou platnost, tj. sílu, jenž vede k uskutečnění vyššího pojetí v rámci lidské společnosti.
    Tím nejdůležitějším je nyní vůle mít spojení se svým vyšším Já a uchovávat si své spojení se svým vyšším Já, tj. s duchovní dimenzí, s večností. V každé situaci, i v té nejtěžší. Pokud jsme ve spojení se svým vyšším Já, jsme maximálně chráněni a máme jistotu, že každá naše reakce je v souladu s vyšším záměrem pro život člověka, i pro lidskou společnost jako celek. Měli bychom si uvědomovat, že reakcí Prozřetelosti na každou lidskou chybu proti řádu je nová příležitost opravit se, a tak svou chybu napravit! Jak se můžeme opravit a pomoci lidské  společnosti? Jedině tak, že se budeme soustředit na sebe, tj. zažehneme v sobě vyšší duchovní hodnoty ve které věříme! Není jiné cesty. Tam kde sílí světlo, tam tma nemůže. To znamená, otázku imigrace muslimů do Evropy nevyřeší žádná - současnou společností lidí vykonstruovaná - opatření, ale pouze duchovní vzestup člověka, který přináší moudrost. Moudrost znamená harmonii vnitřního i vnějšího světa. Chceme-li mít jistotu své budoucnosti, musíme usilovat o pozitivitu, moudrost a být v tomto úsilí i aktivní ve vnějším světě. Tj. ve svém každodenním životě. Tam kde jsme nyní, tam kde budeme zítra, vždycky. Tak by měli postupně vznikat další a další celky uvědomělých lidí, které budou vidět a budou slyšet, a tak povedou k zásadní změně v rovině lidského vědomí, tj. k postupu lidské společnosti na vyšší vývojový stupeň.
 
 
 
 
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 3,8 (38 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.