Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Josef Staněk - Způsob příchodu vyšší civilizace na zemi

        Všichni příčetní si museli všimnout, pokud chtějí, že Západu i nám vládnoucí kruhy svou bezzábranovost předvedli: svými postupy při nabývání neúměrného množství peněz! Jejich majetek pseudoelity neodpovídá jí vytvořeným hodnotám. Tato neúměra je stále nápadnější při pohledu na rozevírání příjmových a majetkových „nůžek“. V našem i celosvětovém měřítku. Už dávno mělo být všem jasné, že právě tato disproporce diskvalifikuje pseudoelitou dosazené politiky z ucházení o funkce a vliv ve správě států. Pro výkon moci ve státních útvarech mohou mít etickou „aprobaci“ jen takoví jednotlivci, kteří jsou schopni vyhodnocovat aktuálně se odehrávající společenské a přírodní procesy nesobecky. Tedy z hlediska prospěchu všech a navíc z nadčasové roviny. T.G. Masaryk tomuto aspektu hodnocení dějů říkal pohled „z hlediska věčnosti“.
       Nalezení takového přístupu ke správě věcí veřejných ovšem předpokládá prohlédnutí nejvyšších principů bytí. Jsou jimi mj. jaký má svět, život každého jednotlivce v něm, celá lidské civilizace vlastně smysl!!! Jak má být směrováno konání jednotlivců i správy států a národů, aby se jim umožnilo naplnil smysl jejich bytí z aspektu věčnosti? Jako lidé jsme již dávno měli přijít na to, že Řád stvoření sám, řízený „vyzařováním“ absolutně prozřetelné Podstaty světa, při svobodě vůle člověka, dopředu předpokládá alternativy rozhodnutí lidí i národů. Ale nejen to! Síla řídící stvoření má předem připravenou reakci na jakýkoliv čin a myšlenku člověka! Karma jednotlivce i národů není nic jiného, než reakce sil stvoření na konkrétní konání a myšlení. Je to právě reakce sil Stvořitele hmotnosti, která „tká“ osudy a dějiny kohokoliv. Reagují-li svobodou vybavené subjekty špatně, síly Stvořitele hmotnosti i jemnohmotné dimenze dají konajícím přiměřeně nepříjemnou odpověď! Člověku se zdá paradoxním, ale Bůh z lásky k lidem jim utvoří „zápornou“ karmu. Křesťanskou terminologií „trest“, lidsky „výchovný výprask“. Hodnoceno ovšem z hlediska věčnosti. A pro civilizace může být a již byl i absolutní. Tedy zánik, vymazání z existence. (Viz nyní nově objevované zaniklé civilizace v písku a pod mořem.) Vezměme tedy již konečně na vědomí, že mnoho špatným směrem se odvíjejících civilizací na této planetě nezadržitelně zaniklo, ač jejich vládci si také mysleli, jak „tomu“ rozumí! Magicky, astrologicky, vědecky. Jenže síly stvoření jejich „rozumy“ nebraly na vědomí. A že se to může stát i naší „jen vědou“ řízené civilizaci.
       Jak pozoruji, již i „exaktně vědečtí“ materialisté začínají prohlédat, že se naše současná technická civilizace dostala do stadia, ze kterého vedou dvě cesty: vzestup a pád. Přestože je placeno a státem vydržováno tolik „společensko-vědních“ škol, nepozoruji, že by některá z nich smysluplně navrhla, jak se má dál postupovat v tržní a liberální společnosti Západu. Přitom je zřejmé, že nárok na kvalitu vládců západní civilizace prudce vzrostl! Bohužel zatím nevidím vzestup kvality tj. etiky vládnoucí elity v USA, EU. O naší pseudoelitě ani nemluvě. Takový stav řídících elit je důsledek masového pronikání duchovně a myšlením padlých lidí do správních a kulturních kruhů obcí, národů a organizací. Vláda vůči Stvořiteli neodpovědných pseudoelit pomalu posunuje současnou civilizaci k spuštění mechanizmu sebezničení. Řečeno biblickou terminologií, nad konzumním a materialistickým Západem je možné již vidět „biblickou ruka“, která nad zatím ještě „mlaskajícími“ píše: „Mene, tekel, ufarsin“! (Zhodnotil jsem vaše činy, shledal lehkými a dny tohoto způsobu existence člověka jsou sečteny!)
       Na druhé straně považuji za jisté, že Prozřetelnost vznik takových situací nejen anticipuje, ale dává příležitost, aby národy krizi pozitivně vyřešily. Pomoc ovšem činí nepřímo. Umožní inkarnovat do populace ke krizi směřujících národů duchy z vyspělejších úrovní. Takoví jsou ovšem z principu nerovnosti rozvinutí zaostalejšími vždy nechápáni a napadáni. Musí s tím počítat! „Bohoslužbou“ těchto vyslaných je aktivizace duchovního rozměru duchaprázdných. Bibličtinou „zrozování z Ducha“. Jen člověk s probuzeným (osvíceným) duchem může najít z krizí nadčasová východiska. Inkarnovaní vyšší duchové mají tedy v „popisu práce“ naučit masu živočišností žijících lidí vidět a respektovat i duchovní zákony stvoření. 
       Pokusím se nyní popsat, jaká východiska z civilizační krize vidím já.
  1. Nejprve je lidem současnosti nutné vysvětlit, že skutečně existuje absolutně dokonalá Spravedlnost! Pro každého jedince i národ! Ta je projevem výkonu hodnocení dotyčného Stvořitelem. Ten v každém okamžiku „vyzařuje“ do svého díla  Řád. Skrze něj jsou řízeny všechny roviny reality, hmotná (fyzikální zákony), jemnohmotná (záhrobní zákony), duchovní (zákony věčnosti). Jakmile rozhodující masa lidí existenci tohoto mechanizmus chodu Spravedlnosti vycítí, začnou se lidé, včetně vládnoucích kruhů, chovat jinak. (Podstatou darebáctví je nevědomost, říkal již Platón.) Neboli o žitý ateizmus opřené „tržní a odhlasovávané“ právo se vyjeví jako stojící ve „vzduchoprázdnu“. Chybí mu pevný bod, který by společenské právo zakotvil v nadčasovosti. Jen skrze takový „pevný bod“ se může pozemské právo více či méně navázat na Řád Tvůrce tohoto světa! Existence nejen fyzikální, ale i duchovní zákonitosti by měla být pro nezhypnotizovaného člověka samozřejmostí. Vždyť nikdo ve svém životě přece kolem sebe nemohl vidět, že by se cokoliv dělo neřízeno v dotyčné rovině platným zákonem! Nemohl nikdo vidět, že by se cokoliv složitého (třeba život) náhodně, samo od sebe, sestavilo! ( Jednotlivé atomy v živou hmotu, ba dokonce v člověka.) Ale když nezaujatý pohlédne do školních osnov, je tam „samovývoj“ atomů v život představován jako vědecký přístup ke světu! Uspořádanost světa je dětem „vysvětlována“ jako série šťastných „náhod“. Jak potom děti mají věřit v zákonitost a spravedlnost? Od vidění světa jako chaosu bez spravedlnosti začíná současná duchovní zkáza. Manifestuje se např. líbivými hesly lidských práv. Aniž jsou před lidskými právy zmíněna práva Tvůrce tohoto světa! Tedy povinnosti z vděčnosti za člověku ve hmotnosti povolený život. Na druhé straně podle tohoto přístupu k organizaci lidské komunity je možné rozeznat lidi řízené satanem.(Svůdcem z cesty.) Kdo mluví o lidských právech, aniž by před tím zmínil ta božská, je s jistotou satanista. S jistotou vede příslušnou civilizaci do kolapsu!
  2. Západním konzumentům smyslových prožitků je nutné vysvětlit, že od skutečného poznání chodu a podstaty světa jsme jako lidstvo velmi daleko. Proto skrze svobodu slova je nutné nechat se projevit různé názory. Z uvedeného poznání  vyplývá právo na svobodu názoru a vyznání. A to jak agnostiků (pochybujících), tak věřících různých náboženských výkladů světa. Neboli je jisté, že světonázorová tolerance je podmínkou dalšího rozvoje a tím záchrany civilizace! Jakmile se totiž princip soužití různých názorů ve společnosti uvede v život, vytvoří se tím předpoklad pro zhodnocení míry správnosti soutěžících duchovních směrů. Podle životních, gnoseologických, rodinu a společnost stabilizujících dopadů toho kterého názoru a víry se u jednotlivců, rodin a národů zviditelní jejich skutečná úspěšnost v přiblížení se absolutní pravdě. „Po ovoci poznáte pravé a nepravé proroky, a tím i věrouky!“ říkal již Ježíš. V současnosti může každý vidět, do jakého stavu přivedla své národy a státy americká, islámská, buddhistická, naturistická víra. Komu se líbí stav věcí v zemích, v kterým tyto víry převládají, může tam jít žít! A jak se vůbec může v Evropě vyskytnout příčetný „člověk“, kteří do sice upadající, ale přece jen zbytkově křesťansko-židovské civilizace „jako pokrok“ chce zavést islám? Proč se tito „sluníčkáři“ do míst plného rozvinutí islámu nestěhují? Neodpovídá jejich jednání biblickému postojí eticky bezzábranového vládce,  který „na lid těžká břemena ukládá a on sám se jich ani prstem nedotýká?“)
  3. Prostřednictvím na vyšší principy bytí orientovaných médií a škol (od peněz a sexu) je nutné občanům vysvětlit, že nová civilizace se sice sama konstituuje, ale jen jako následek vyšších, Stvořitelem v duchovní dimenzi nastíněných mezilidských vztahů! Nejsou to parlamenty vymýšlené sbírky zákonů a je vynucující sbory policistů, kteří v rozhodující míře vytvářejí kvalitu mezilidských vztahů. Doma, na ulici, v podnicích, v národech. Vždyť zákony neznají ani zákonodárci sami, ne tak nevzdělaní lidé. Občané se řídí přece citem, neboli soustavou hodnot a idejí „jaksi“ zakotvených v jejich podvědomí. Mezi ně patří ovšem i ty  „odkoukané“ z dění v rodině a ve škole. Právem K. Havlíček říkal, že nejlevnější policií ve státě je náboženství! Proto za císaře Františka Josefa bylo v království českém 10krát méně policistů a 10krát více bezpečnosti! Havlíček ovšem měl nepochybně na mysli kvalitně konstituované náboženství. Takové, které do podvědomí komunity vnáší především soustavu hodnot a idejí. Z výše zmíněného lze tedy dovodit, že k novým lepším mezilidským vztahům lze dospět jen cestou přechodu k „náboženství vědění, s menší měrou slepé víry“. K takovému, které je daleko více založeno na poznání a konání podle duchovních zákonů, nikoliv na rituálech. Protože jen doložení důsledků objektivně platných duchovních zákonů Řádu stvoření poučí dorůstající jednotlivce a změní je tím v plnohodnotné duchovní bytosti. Tedy v osobnosti, které mají etiku a „charisma“. Vlastně živého ducha. Lze namítnout, že o to se i v současnosti všichni snaží. Nemohu mnohým upřít, že snahu mají. Ale zřejmě špatně, protože výsledek nevidět! Měla by být tedy hledána příčina tohoto selhávání. Podle mne začátek všeho debaklu leží v tom, že pseudoelity opřené o materializmus, a také pouze středověkem pochopené křesťanství nepoznaly, že výchova a konstituování duše dítěte začíná již kvalitou vztahu otce a matky před početím!!! Jakmile je v této době duše budoucí matky poškozována, tato vnitřní poškození se „rezonancí“ následně přenesou na duši i později počatého dítěte!!! To se na ní projeví tak, že se v podvědomí počatého dítěte usadí duchovní necitlivost nebo dokonce zvrhlost. (Církev tomuto jevu říká dědičný hřích.) Do všeobecného společenského povědomí je tedy nutné zasadit axiom:
      S „výchovou“ na svět přicházejících dětí je nutné začít skrze pozvednutí obecné kvality vztahů muže a ženy.
      To je ovšem možné jen s pomocí vědoucí víry. Ne „sexuální výchovu“ je třeba učit na školách, ale učit chlapce a dívky duševní a duchovní způsobilosti vytvořit kvalitní pohlavní vztah! Tím následně kvalitní rodinný celek. Takový mohou ovšem muž se ženou vytvořit scelením ve všech třech úrovních člověka. Tedy v úrovni mužského a ženského těla, duše, ducha! Až to uvidíme se dít, nová civilizace se začíná realizovat. Tato situace kolem okolností těhotenství není jen záležitostí nějakých osvícení. O tom, že podvědomí dětí ví, co se dělo kolem těhotné matky, je možné se přesvědčit. Vždyť v hypnotickém spánku každý řekne, co se kolem něj dělo, když on sám byl ještě plodem v děloze! A že jakékoliv špatné dění kolem těhotné poškozuje na svět přicházející dítě věděla každá „stará zaostalá bába“. Tento obecný poznatek respektovali všichni křesťané kolem žen v požehnaném stavu. Ovšem jen do současné doby „vypuknutého“ vědeckého ateizmu! V této éře „bádalíci“ společenských „věd“ pro takové „pověry“ nenašli důkazy! Nechtějí je najít, protože by jim tyto důkazy zničily jejich  domněle vědecký ateizmus. Realita Řádu stvoření je ale neúprosná:
a)      Všechna zranění duše matky se do určité míry obtiskují do duše (podvědomí) dítěte!  Modlitbou, aby se to v těhotenství nedělo, je možné obtisk negací zmírnit či úplně zrušit. Toto modlení je vlastně formou prosby o požehnání a ochranu dítěte. (Můj otec mi říkal, jak se v roce 39 a celou válku modlil, aby se dění kolem mě a sestře na našich duších nepodepsalo, ale podařilo se mu to prý jen částečně!)
b)      Všechno negativní dění a silné záporné emocionální dění kolem dítěte od    početí do dospělosti ovlivňují utváření duše neboli podvědomí budoucí bytosti. Z toho plyne, jak moc se všichni, nejen rodiče, musí snažit o kvalitu dění i kolem ještě nerozumějících dětí! „Kdosi“, když mluvil z Ducha, přibližně řekl: „Běda těm, skrze něž k těm nejmenším přichází poškození duše! Těm by bylo lépe, kdyby se nenarodili!“ Ale platí to i naopak. I dobré se obtiskuje do duše nedospělých a může hojit neviditelná zranění duše, zejména je-li o pomoc požádán Bůh.  
c)      Všechna společenská příkoří, i která se přímo rodiny netýkají, vytváří mrak negativní energie ve společnosti (současnost) a ten poškozuje duše dětí. I tehdy, kdy tyto tomu ještě nerozumí. Tyto energie poškozují a zatvrzují podvědomí dítěte. Toto skrytým děním se oslabí až ztratí schopnost vyciťování Řádu stvoření neboli otupuje se až zaniká svědomí!!! Cesta ke vzniku nebržděné energie agrese, k neschopnosti koordinace s ostatními lidmi, k harmonickému uspořádání společnosti se těmto povahám uzavírá. a vytváří se povahy pro budoucí zločiny a války! (Podrobněji popsáno v knihách “Láska muže a ženy z pohledu astrálních a duchovních sil“ a „Myšlenky z popela Phoenixe“. Agape Brno)
        Výše nastíněným jsem se pokusil obrátit pozornost ke správnějšímu směru vývoje momentálně krizové civilizace Západu. Přes svoje nedostatky je moderní civilizace ještě schopna změnit směrování k postupné přeměně ve vyšší typ kosmických civilizací. Je jisté, že lidstvo by to samo nezvládlo. Nikoliv proto, že by jeho rozhodující masa nechtěla, ale proto, že národy a vlády jsou ovládány „klanem uctívačů peněz“. Média a školy „klanem uctívačů náhod“ neboli masou rozsévačů ateistické hypnózy. Tito vládcové sami neodejdou, musí být odejiti. Vidím nyní na zemi dva typy živelních pohybů k jejich odstranění. Jedním je probouzení přírodních sil, neboli sil Stvořitele. Druhým je intoxikace životního prostředí a potravin rezidui jedů všeho typu. To má za následek rozpad plodnosti a vitality (civilizační nemoci) populace. Rozpad psychické integrity lidí, tj. masový nárůst počtu nešťastných lidí, psychóz, zločinného myšlení stimuluje navíc absence věrohodného náboženství. Krize ale naopak vede k aktivizaci jak duchovního vedení lidstva, tak inkarnovaných vyšších duchů. Ti stimulují zvyšování intuitivnosti lidi s živým duchem. Neboli objevují se lidé s tvůrčími schopnostmi vyšších duchovních civilizací. Jako nový jev se objevují léčitelé, zatím vší kvality. Jejich nezadržitelné rozšiřování je projevem vymezování se hranic možností mechanistické medicíny. Moudří již dávno zjistili, že kdo si chce v současné době udržet duševní a tělesné zdraví, musí se usilovat sám. Prevencí všech chorob je nepochybně správné duchovní zakotvení (víra), spořádaná a ke zdokonalování směřující rodina a správná výživa a pohyb. Vědecké mentality, spoléhající na zázračné pilulky od „bílého šamana“ budou stále rychleji spět ke koncům života svých těl. Ale také pevně věřím, že duchovní vedení jednotlivců a národů pomůže skrze intuici lidem s živým duchem a tím i národům najít ze duchovní a zdravotní krize účinná východiska. Skrze rozvinutější účinky prány (zdroje energie života) a psychosomatické léčebné možnosti. Jinak řečeno využitím milosti boží včetně „zázraků“. Protože „zázraky“ uzdravení jsou jen využitím závanů boží životadárné síly. V rámci zákonů Řádu stvoření. Až ten Řád důkladněji poznáme, zázraky se změní v normu. Tok přirozených uzdravení a království boží v mezilidských vztazích začne být vidět. Neboť království boží na zemi je v nás, lépe řečeno v dispozicích Bohem nám daných. Objevujme je tedy!
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (23 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2020 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz