Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Vzorec chování je novou archou Noemovou

Je ovšem otázka, jak dlouho jim tyto jásoty ještě vydrží. I já se domnívám, na základě pozorovaných stále četnějších rozkladů integrity jak jednotlivců, tak i celých civilizací, že velká krize je bezprostředně před námi, ba dokonce již začala probíhat. Dlouho jsem usiloval o to, abych pochopil způsob jejího průběhu a vyústění. Přitom jsem ovšem přečetl nejrůznější divoké předpovědi konce tohoto typu lidstva. Ty jej popisují na mnoho variant od „zasažení planety fotonovým pásem v galaxii" až po přílet „ufounů". Žádný z mnoha i dalších „konců světa" ve mne nevyvolal onu „husí kůži" Pravdy, kterou zažívají citliví, když slyší vyslovenu „velkou Pravdu". Myslím, že takový pocit zažili i mnozí čtenáři! Všem předpovídaným kalamitám chybí totiž znaky, kterými charakterizuje „příchod království božího" Ježíš v evangeliích. Jsou to např. výběrovost, vyplývající z výroku: „Dva budou spolu na poli, jeden bude vzat a druhý ponechán". Nebo nenápadný nástup, který signalizuje věta: „den Syna člověka přijde jako zloděj." Nevázanost na místo, na kterou poukazuje varování: „Když budou říkat tam, či onde je (záchrana), nechoďte! Den Syna člověka bude jako putování slunce od východu na západ." A řada jiných odkazů typu: kdo má málo (víry), tomu bude odňato i to.

Naše cesta do dimenze věčnosti

Napadá mě jediný scénář přeměny lidstva, který výše uvedené markanty splňuje. Je to pozvolna se stupňující zásah do metabolizmu bytosti člověka na zemi, který se zevně projeví masovým rozpadem zdraví. Chování současného lidstva se totiž nápadně podobá procesu, který se odehrává při kvašení vín. Kvasinky se v živném roztoku rozmnoží (jako lidé na zemi), spotřebovávají jeho živiny (jako lidé zdroje), vytvářejí jedovaté zplodiny svého metabolizmu (jako lidé zamořují životní prostředí), které spolu s úbytkem živin vyvolávají nejprve nemoci a odumírání méně vitálních kvasinek (jako objevení se civilizačních chorob). Nakonec prakticky všechny kvasinky odumřou a cyklus kvašení se ukončí. Tak by to dopadlo s lidstvem, kdyby průběh jeho vývoje byl řízen jen biologickými zákony a měl jen biologický smysl, tj. žádný. Ale člověk na rozdíl od živočišné říše má vědomí neboli ducha, které mu oproti pouhým živočichům předurčuje i smysl bytí z hlediska duchovního neboli z hlediska věčnosti. Lidský duch je v těle proto, že má na základě zkušeností za života v těle dosáhnout poznání věčnosti a Stvořitele. Za pomoci neviditelných Elohim (andělů) má vybudovat ráj neboli království boží na zemi. To je stav vztahů ve společnosti, který je obdobný vztahům mezi duchy v dokonalé, Bohem stvořené duchovní dimenzi (nebi). Proto je v Otčenáši věta: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi!" Od zákonů živočišné říše neboli zákonů džungle se odlišuje tím, že v něm platí místo zákonů biologických (tohoto světa) zákony duchovní dimenze, tj. nebe. Vybudováním ráje na zemi, také obnovením zlatého věku lidstva, si lidští duchové vyslouží svou „mzdu", onen biblický denár, čímž je vstup do dimenze věčných duchovních bytostí, nezávislé na hmotných dějích (život věčný). Protože dosažení takového stavu je naplněním záměru Stvořitelova, musí se naplnit. Vývoji lidstva v tomto směru napomáhá skupina neviditelných strážců země, podle typu víry nazývaných Elohim, duchovní vůdcové lidstva, archandělé, Eoni, strážci planety, bohové, ufouni.

Karmické projevy se zrychlují

Člověk jako duchovní bytost disponuje určitým množstvím duchovní energie, která ovlivňuje i děje hmotného stvoření. Velké množství lidí má velkou energii, kterou zvrhlá civilizace v současné době špatně směřuje. Tím způsobuje poruchu v jemnohmotných silách, řídících přirozený běh všech typů procesů na planetě. Stvořitelem je takový typ vývoje lidstva anticipován (dopředu předpokládán), a proto je v silách země zakotven mechanizmus zničení takového směřování. Je to ochrana duchovního jádra lidstva, která zajišťuje, aby masy zvrhlých lidí nemohly zničit lidstvo dříve, než toto pozná špatnost svého směřování. Následky uvedení do chodu tohoto skrytého korigujícího „mechanizmu" pozorují jasnovidní jako „zvyšování jemnohmotných vibrací" země. Totéž je všemi ostatními vnímáno jako „zrychlování času"! Všem se zdá, jako by na všechno bylo stále méně času. Objevuje se nový psychologický fenomén - člověk „brouk spěchalík". Pocit nedostatku času je ve skutečnosti projevem tlaku jemnohmotných vibrací země na nervovou soustavu člověka! „Urychlení" se následně projevuje předčasným vyčerpáním vitality člověka. Objevují se psychicky vyčerpaní 40letí „strhaní atleti", nejprve se syndromem vyhoření, později se syndromem trvalé únavy. Jsou promořeni tzv. civilizačními nemocemi. Časem se tato věková hranice sníží na 30 i 20 let. Také rostlinná a živočišná sféra se mění. Na kulturních rostlinách je nutné náhle používat dříve nepotřebné ochranné postřiky. U zvířat se zvýšila incidence (počet výskytu) starých nemocí a objevily se nové. Vymírají celé druhy zvířat i rostlin. Toto vymírání druhů nemůže opomenout člověka, původce celého fenoménu. Proto také pozorujeme vzestup incidence nervových, duševních, metabolických a alergických nemocí a posun objevení prvních příznaků geneticky fixovaných nemocí do nižších věkových kategorií. Jde vlastně o projev fenoménu zrychlení času, náboženskou terminologií o zrychlování projevů karmy (karma - dopad následků jednání a myšlení člověka).

Archa úmluvy pro věk budoucí

Každý jednotlivec i lidstvo jako celek si svým chováním spustil korelační tlak na změnu svého chování a myšlení! Zrychlil ony pověstné „boží mlýny". Zrychlení karmických dopadů rozdělí všechny jednotlivce na „ovce po pravici a kozly po levici", jak o tom mluví Ježíš v evangeliích. Měřítkem třídění vpravo-vlevo bude ochota opravit se, změnit své směrování, zařadit se do řádu stvoření! Bibličtinou konat pokání. Ateisti, materialisti a konzumeristi nevěří v žádný Řád, nevěří v žádný smysl života, proto budou dál směřovat svou cestou směrem k tomu, v co věří. Směrem v nic. Strhnou i ty, kteří mají málo víry v Řád (ti pak ztratí i to málo). Ti, kteří milují Boha neboli věčnost, poznají, že jdou chybně, a opraví svoje chování v životě a myšlení. Za pomoci nápovědy neviditelných andělů se naučí žít Řád stvoření a toto poznání a dodržování zákonů správného pohybu na zemi se jim stane novou „archou Noemovou", která je proveze do budoucího věku. Archou úmluvy současné éry Ducha tedy bude vzorec chování člověka k živému světu a k sobě samému. Jaké principy onen vzorec chování člověka obsahuje?

V rovině energií ducha...

Je to oživení smyslu pro věčnost (ducha), které se docílí aktivitou, pozitivitou a úsilím o harmonii se vším stvořeným (viz kniha Otevření duchovního oka). Živost v duchu je tím činitelem, který nastoluje neotřesitelnou víru v konečnou Spravedlnost, proměněnou v pradůvěru. Pradůvěra předpokládá plné položení se do vůle Stvořitele, neboť je založena na jistotě, že tato je vždy směřována ve prospěch dotyčného, ovšem z neviděného hlediska věčnosti. Je to přijetí životní karmy, jinými slovy stav absolutní pokory v duchu vůči Stvořiteli. Projevem takového postoje je odmítnutí nespokojenosti se sebou, se světem, ochota k nápravě v případě prohlédnutí vlastních chyb. Důsledkem takového postoje je klid v duši, přijetí onoho Ježíšova pozdravu „Pokoj vám". Jen klid v duši umožňuje využít energii ducha k léčení nemocí těl i duší formou dnes nazývanou buď jako léčení duchem, nebo ateisty „placebo efektem". Ten je a zůstane zdarma a bez vedlejších účinků.

V rovině duše...

Je to obnovení čistého vnitřního života, vyčištění „krbu myšlenek". Je to nalezení správných přístupů k jiným lidem a ke všem živým bytostem. Jen pozitivní přístupy, tj. přístupy v duchu záměru Stvořitele, umožňují neztrácet duševní energii jejím vybíjením v neviditelných energetických výbojích s jinými stvořenými. Tyto přístupy pomáhá nalézt na nové úrovni pochopené Desatero, ale také další poznatky o vztazích mezi lidmi třeba z Celestýnského proroctví. V něm je mimo jiné ono názorné pojmenování čtyř typů lidí s poškozenou duší, kteří se proměnili ve vysavače duševní energie: skuhral, házející negace na každého, koho potká; agresor, komunikující s druhými jen proto, aby do nich mohl rýt; tazatel, vyčerpávající druhé potřebou stálé pozornosti prostřednictvím nekonečných dotazů; nezúčastněný, se stálou vibrací pocitu své nadřazenosti, s vnitřním nastavením duše, že ostatní jsou blbci. Správné přístupy k jiným lidem není možno ani dost přesně definovat, protože konkrétní situace jsou v důsledku proměnlivých okolností neporovnatelné. Lze je ale vycítit na základě empatie (vcítění do druhého ve stylu: nečiňte druhým to, co nechcete, aby oni činili vám!). A empatie je plně rozvinutelná pro toho, kdo rozvine v duši vyciťování jako projev živosti ducha, jehož základní vibrací je láska. Správné a konkrétní jednání nalezne tedy ten, jehož živý duch dává vlastnímu duševnímu životu lásku k druhým a k živým bytostem obecně. Rovnováha nastolená v duši bude pomáhat k udržení zdraví v rovině těla, tedy rovině, v níž se odehraje vlastní zvrat.

Eliminace odpůrců Pravdy

Mystickým obrazem řečeno, poté, co z roviny duchovní a duševní budou svrženi sluhové temnot, stoupenci chaosu neboli odpůrci Řádu stvoření, přenese se zápas o další vývoj lidstva do roviny těl, tzn. do roviny boje za udržení temných duchů na zemi. Zvyšování zátěže těl rezidui civilizačních odpadů, zvyšování psychického zatížení, zvyšování tlaku elektro-smogu apod. vyvolá stále se zvyšující neplodnost, stupňování incidence duševních a nervových nemocí, metabolických nemocí všeho typu, šílenství jednotlivců a nakonec i mas. Situace nebude mít vědecké řešení, protože její kořen není v hmotné rovině bytí. Věda je pouze dobrý nástroj pro poznání zákonů hmotného světa. Kampak s vědou do lásky nebo umění! Viděl někdo dokonalý vztah mezi mužem a ženou vytvořený pomocí vědeckých poznatků? A protože není možné přesvědčit ateisty a materialisty o nesprávnosti jejich jednostranného názoru na existující realitu, mechanizmus zrychlení karmy vyřeší tento problém jejich vytěsněním z tváře země. Opětovně se potvrdí stará poučka, která praví, že Pravda se prosazuje spíše vymřením svých odpůrců než jejich přesvědčením a obrácením.

Harmonizace duše i těla

Celé těžiště zápasu o zemi bude v rovině zdravotní. Jenže zde je nastaven velký „háček"! Nepůjde o léčení, ale o prevenci nemocí!!! Léčení je vždy obtížné. Prevence nemocí spočívá jak ve výše uvedeném vyrovnání duše, tak v péči o tělo. Tu v současném stupni poznání vidím v novém typu výživy, v rozvinutí rehabilitačních cvičení (jogínského), masážích a harmonickém partnerském životě. Nový typ výživy vidím jednak v prevenci promořování těla rezidui civilizace a jemnohmotnými zátěžemi (energie zlého myšlení, ulpívající na potravinách), jednak v pravidelných očistných kúrách (půstech). Prevenci promořování těla vidím ve vegetariánství, neboť živočišné produkty jsou zhuštěninami rezidují a navíc mimo bio produkty nesou v sobě jemnohmotnou zátěž mučených a nebiologicky chovaných zvířat. Rehabilitační cvičení je schopno, bez vedlejších účinků, posilovat oslabené dráhy orgánů podobně jako rostlinné a homeopatické přípravky. Očistné kúry, tj. hladovky a cílené čajové kúry, dovedou zase odstraňovat nahromaděné metabolity a obnovovat vitalitu tkání. Na jejich rozvoji a propracovávání pracuje řada duchovních léčitelů a do doby propuknutí všeobecné zdravotní krize budou nepochybně dopracovány. Řada dobrých návodů již byla publikována také v tomto časopise.

A tak závěrem je možné prozradit hrubý vzorec nové archy Noemovy, do které může každý ještě vstoupit. Je to pevná víra v duchu v konečnou Spravedlnost, pozitivita v duši neboli láska ke všem živým bytostem, vegetariánství a bio produkty, dále očistné kúry pro tělo i duši. Takovým chováním se každý může vyhnout stále rychleji pracujícím žernovům božích mlýnů a vplynout do nové, lepší doby.

Josef Staněk
časopis Phoenix 11/2007


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (6 návštěvníků)
Štítky: duchovní zákony, třetí oko
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.