Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Terorismus porazí až příští civilizace

Pohleďme na tento jev "duálníma očima" (třetí oko), tedy pohledem jiným než pohledem člověka zhypnotizovaného materializmem. Již od dob antiky hledí "duální oči" na jevy stávající reality tak, že ji považují za dvojnou, rub a líc, věci viditelné a věci skryté, transcendentní. Čínská monáda geniálně vyjadřuje tento stav. Její černá "rybka" jsou věci hmotné a viditelné, její "bílá" je prázdnota, neboli nepřítomnost hmoty. Přesto však je tato "prázdnota" součástí reality! Zákony jednoty této prázdnoty s hmotnou realitou, tedy racionálního a transcendentního, se zabývají duchovní nauky, jejichž zevní maskou bývá náboženství. Proto je starou historickou zkušeností, že žádný duchovní problém manifestující se jako náboženský, nebyl vyřešen silou, neboli pouze v hmotné rovině. Společenský jev, který má kořeny v odvrácené (transcendentní) straně stvoření, je možné řešit jen v těchto obou rovinách, neboli jen odstranit jeho duchovní kořen.

Duchovní příčina islámského terorismu
Základem úspěšného a trvalého odstranění islámského terorizmu musí být tedy pojmenování jeho pravé duchovní příčiny. A tou je strach ze ztráty smyslu života, kterou malému člověku dává víra. Miliarda islámských chudáků, kteří jako jednotlivci bez vzdělání a bez vztahu k práci nemají žádnou šanci na úspěch v materialistické společnosti konzumu, jsou fakticky ateistickou západní společností zbavováni perspektivy. Ti, jimž jejich víra dává pocit nadřazenosti nad nevěřícími, jsou odsouzeni k údělu proflákání života jako "prodavači nilské vody", poskoci z výtahů v hotelích pro turisty atd. Smysl jejich životu dává jen islám, který jim za dodržování jimi dodržitelných pravidel slibuje ráj nicnedělání a konzumu tělových slastí v Alláhově nebi. Důstojnost lidské bytosti (jinak nic neznamenající) na tomto světě jim občas alespoň na chvíli vrací role "pravověrných", která jim umožňuje ventilovat vnitřní napětí v davu pouličních "rozhořčovačů" nad domnělými i skutečnými křivdami působenými nevěřícími. "Vitrínový" vzorek tohoto úkazu je možné vidět v Palestině. Také islámští duchovní jsou ohroženi. Propadnutí masy věřících ateizmu a konzumizmu by je zbavilo moci nad davem. Křesťanští i islámští duchovní cítí neschopnost nově a přesvědčivě definovat duchovní rozměr skutečnosti v konfrontaci s domněle vědeckým ateizmem. Ateistickou "atmosféru" společnosti vnímají jako otevřenou vládu satana a proto globální šiřitel společnosti konzumu Spojené státy je jimi se satanem chybně ztotožňován. Omyl vzniká také proto, že imámové Západu vůbec nerozumějí. Nedovedou se do vnitřních dějů a duchovních zápasů odlišné civilizace vcítit. Pochopit však již měli, že je-li satan duch, není ztotožnitelný s čímkoliv hmotným, nýbrž hmotné pouze více či méně prostupuje! Duch satana sice řídí materialistické a ateistické myšlení velké části lidí západní civilizace, ale také je pravda, že mu stále vzdoruje duchovní základna téže civilizace (paradoxně více v USA než v Evropě). A bude to právě tato duchovní základna Západu, která jej nakonec porazí a vystaví duchovní civilizaci nové úrovně.

Ateizmus jako produkt "vědeckého" světového názoru
Duch ateizmu, jehož podstatou je rouhačství přirozenému rozumu, je zakotven v těchto logických "lapsech" tzv. vědeckého světového názoru:

  • Tvrdí, že před Velkým třeskem byla "singularita", kterýmžto pojmem zastírá Stvořitele.
  • Velký třesk neboli stvoření vesmíru třeskl sám od sebe, neboli nemá příčinu.
  • V pramoři se atomy, z nichž se skládá živá hmota, "jen tak samy od sebe" rozhodly řídit nikoliv fyzikálními, ale biologickými pravidly a "náhodou" se uspořádaly do první buňky.
  • První buňky se, opět samy od sebe, poskládaly v celý živý svět.
  • Člověk tu má být proto, že soudružka Náhoda neandrtálci vložila do jeho genofondu (před 50 tis. roky) navíc nejméně 230 genů, které se nikde v přírodě nevyskytují. Těmi se odlišuje současný člověk od neandrtálce (každý gen se skládá z několika milionů atomů přesně prostorově uspořádaných).

 

Výše uvedené principy se vyučují na školách Západu zabalené do Darwinovy teorie přírodního Výběru a vývoje druhů, která samozřejmě platí v určitých mezích přírodní samoregulace. Tato pseudologika je základnou ideologie bezvěrectví. Takto "nahodile" vzniknuvší člověk může tedy žít, jak jeho ego chce, a chovat se "tržně". Do praktického života dovedeno to znamená: urvi co můžeš, po nás potopa, a existuje jen právo silnějšího nebo vychytralejšího. Z takto se chovajících individuí se pomalu vytváří satanská společnost, kde slabým je ještě šlápnuto na krk! Ti, kteří věří na zákony řídící lidského ducha, jsou prohlašováni za vědecky zaostalé, "věřící na pověry".

Učitelé iluzí
Podstatou tohoto stavu západní společnosti je skutečnost, že učitelé duchovních zákonů, neboli náboženští činitelé, nejsou pro svou ustrnulost ve starověké úrovni schopni odolávat ideologům materialismu, neboli redukcionizmu a tzv. "skeptikům". Text "svatých písem" byl, také v islámu, nadřazen pokračujícímu poznávání i v duchovním rozměru. Aby se nedopustili "hereze", reagují duchovní na dotazy doby slovy toho či onoho "svatého scholastika", což nepřesvědčí nikoho. Tím tito ustrnulí duchovní funkcionáři dopustili, že štváči z řad islámských imámů mohou přesvědčivě ukazovat Západ jako satanskou říši, ohrožující navíc i pravověrné. Když přirozeně cítícím vesničanům navíc promítnou i záběry televize ze "slavností" transsexuálů, svatby homosexuálů či "umělecká" vystoupení typu techna, není divu, že vesničané se chápou kamení. Primitiv se pak nechá snadno přesvědčit, že když se stane živou bombou, je vlastně bojovníkem Alláhovým. Je přímo typické, jak tito štvoucí imámové sami nechtějí "odjet do nebe", ale hecují k sebevražedným atentátům nevyrovnané mladíčky z početných rodin. Klasickým příkladem je případ šejcha Jasína. Sám upoután na invalidní vozíček neprojevil snahu "odjet za huriskami do nebe" pomocí bomby, ale štval k takovému činu zdravé mladíky. Když jej izraelité zabili raketou, Palestínci nejásali na ulicích, že také on už je jako mučedník u Alláha, jak by se v duchu této logiky dalo očekávat. Tak je to se všemi štváči z řad duchovních, nyní nejčastěji islámských.

Islám a duše zla
Islámské náboženství je odlišné od všech hlavních v jednom bodě: Jedině Mohamed se ze všech zakladatelů světových náboženství chápal na obranu sebe a víry meče! Tuto skutečnost zafixoval v koránu jako tzv. svatou válku, džihád. S ohledem na místo a dobu jeho působení není možné jeho chování odsoudit. Možná to tehdy jinak nešlo. Potíž je v tom, že možnost násilí při obraně víry je v koránu zafixována tak, že umožňuje zločinecký výklad! Kdekoho jinak smýšlejícího je možné označit za nepřítele pravé víry a vyhlásit mu džihád. Marně bude Západ vyzývat umírněné muslimy, často velmi mravné a čestné, aby sami zlikvidovali džihádisty, tedy teroristy. S poměrem islámu a džihádistů je to jako s ledovcem. Desetina vyčnívá nad vodou, devět desetin ledovce je skryto pod vodou. Jakmile se deset procent vyčnívajícího ledovce odstraní, vynoří se jiných deset procent ze skryté části. Deset procent lidí je stále ovlivňováno satanem (do jednoho procenta lidí je jím přímo řízeno). Tito dají satanský výklad čemukoliv, do čeho vniknou. Jsou to duše řízené duchem zla. Teroristé a štvoucí imámové jsou satanem řízení vykladači islámu. Jejich duše vnitřně dychtí po smrti, bolesti a neštěstí jiných a k zdůvodnění použijí klišé, že jejich nepřátelé jsou odpůrci Alláha. Ukájejí se a žijí z této negativní energie tak, jako duchové podsvětí z energií zla, (protože nemohou žít z vyzařování živého Boha) kterou vytváří zvrhlé chování a myšlení lidí na tomto světě. Bez neštěstí a bolesti ztrácejí energii k životu a duchovně hynou. Lidstvo tento druh lidí nemůže předělat, pouze jej držet na uzdě, a to ještě pouze čistými prostředky. V tom je podstata stability civilizací: udržet na uzdě lidi, řízené "černou nitkou".

Materialistické řešeni terorizmu
Klíčem je schopnost zabránit náboru sebevražedných atentátníků! Tato úloha má však dvojí řešení: satanské a duchovní. Satanským řešením je takové, kterým by reagovali na jev terorizmu Drakula, Stalin nebo Hitler. Drakula by nechal narazit na kůl všechny příbuzné a známé atentátníka. Stalin by je poslal i s imámy do gulagu, odkud by se nevrátili. Hitler by povraždil všechny příbuzné do třetího kolena. Stejný výsledek by měl i odsun všech islámců ze západní civilizace vlakem směr Kábul Džalalabát! Jenže tím by se krví a utrpením nevinných rozmnožily energie pro život temných duší v podsvětí, což je právě satanův cíl. Následná ztráta ochrany Stvořitele by takovou říši přes všechny dočasné úspěchy přivedla k pádu. Za takových okolností by rekrutování sebevražedných atentátníků rychle vyhaslo, protože žádný primitiv by se nenechal naverbovat k sebevražednému atentátu s vědomím, že celá jeho rodina bude vyvražděna podle zásady: oko za oko, zub za zub!

Tržní "spravedlnost"
Jenže duch temnot sází na svou pátou kolonu v této civilizaci. Jsou to jednotlivci nervově labilní a celá internacionála úchylů všech typů. Když jsme před pár dny byli svědky sebevraždy jeřábníka z rodinných důvodů, který skočil do tavící pece, mohli bychom při stupňování psychického tlaku a rozkladu být svědky úmyslných sebevražedných průmyslových a dopravních havárií zabalených do nějakého ideologického hávu. Činů ze zoufalství nejen islámců, ale kohokoliv. Co bude rekrutovat tento druh šílenců? Nikoliv náboženské štváče, ale nespravedlnost ve společnosti, odcizení lidí navzájem. Nespravedlnost v současnosti narůstá tím, že za práci se platí čím dál méně, majetek a spekulace vynášejí čím dál více. Spravedlnost funguje (a nebo naopak nefunguje) jen pro toho, kdo má víc na advokáty, podplacení úředníků, policistů a soudců. Odcizení je produktem ateistické ideologie "úspěchu" a egoizmu. Samočinně nastoluje atmosféru ostrých loktů. Výsledkem jejího důsledného provedení je peklo na zemi, nikoliv větší konzum všech, jak hlásají ideologové liberalizmu a prvotního kapitalizmu. Ukazuje se, jak správné bylo tvrzení, že na komunizmu vydělali jen dělníci v západní Evropě. Ze strachu, aby se nedali ke komunistům, jim zaměstnavatelé dělali takové "výdobytky", o jakých se jim dnes již nezdá. Jsou pomalu odbourávány, prý pro větší výkonnost ekonomiky. Přinese však tato výkonnost skutečně větší štěstí lidí? Unese ji planeta? Až dopadnou katastrofy přírodní a společenské, kam se ztratí exkluzivně placení falešní proroci bezzábranového tržního hospodářství, kde se "trží" i čest, spravedlnost, štěstí, příroda a jiné "nereálně existující pověry"?

Duchovní řešení
Tím se dostáváme k duchovní cestě vyřešení terorizmu. Je to spravedlnost pro všechny členy společnosti opřená o zákony Stvořitele tohoto světa. Jakmile budou takové zákony nově a jasně definovány, většina lidí to pozná, procítí a přijme. Teprve od nich budou odvozeny zákony lidské. Tak se stane samozřejmým, že ateistický soudce, veřejný činitel, policista nebo úředník se stane z povahy věcí "kulatým čtverečkem". Proti duchu takové společnosti nebude možné ani zverbovat sebevražedného atentátníka, ani její členové nebudou hnáni k sebevražedné nepříčetnosti. Je nutné jen doufat, že k tomuto závěru nedojde vládnoucí elita až v katastrofě. Pak "pomáhej Pánbůh" všem, kdo se na přípravě katastrofy jakkoliv podíleli! V té se pak sice budou modlit i ateisti, leč již bezúspěšně!

Josef Staněk
časopis Phoenix 10/2005


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (3 návštěvníků)
Štítky: civilizace
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.