Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Daniela Filipi - Tajemství Ježíšova Vzkříšení

     Přeneseme se tedy v tuto chvíli do Ježíšova hrobu, kde se odehrál Jeho poslední děj s Maří Magdalénou již po setkání s Apoštoly při předání  cenného poselství daru Jeho „vykoupeného bílého šatu“, který zde zanechal pro náš vyšší vývoj v principu Krista. Nejprve bych měla sem vsunout často kladenou otázku pro uznání i jiných proroků: Proč právě Ježíš ? Protože jako jediný prorok vstal z mrtvých, překonal Satana a otevřel nám bránu do Duchovní dimenze. To znamená, že bychom neměli odsuzovat i jiné vyznání, které je dáno každému pro uvědomění si svého bytí v dosaženém stupni vědomí zde na zemi. O Fantomu zmrtvýchvstalého Krista a jeho éterickém těle je již napsáno mnoho duchovních spisů, o Jeho vykoupeném bílém šatu téměř nic. Kristus je věčný , tedy působil  před  Ježíšem a bude působit i nadále. Začneme tedy s popisem živoucího děje na obrázku. Nejprve mi byl zaměřen duchovní zrak na ladné kroky Ježíše při vstupu do hrobu. Měl na sobě jen tento zářivý šat, jakoby nakropený do zvonu a na něm viselo na zlaté niti oko v květině a v malé pyramidě. Z toho jasně vyplývá, že záření „Duchovního oka“(vhledy z pohledu věčnosti a také „otvor do duchovní dimenze“) nám právě zanechal darem Ježíš. Odtud: „Bez Krista a Jeho lásky nemůže nikdo překonat satana a k Otci Bohu se nedostane“. I k Matce Zemi  v duchovní rovině můžeme vstupovat jen přes toto Ježíšovo oko, kde je chodba s přímou spojnici k Otci Nebeskému. Intuitivní oko duše(třetí oko) jsme měli již předtím a nehledě nato, že jej mohou používat (zneužívat) i temní. Obejdou srdeční oblast lhostejností. Ani nemilují, ani nenávidí. „Duchovní Ježíšovo Oko“ nelze zneužít a je spojeno se „Srdcem“. K tomu je jednoduché vysvětlení, že před příchodem Krista se chodili lidé radit na jedno místo např. do věštírny v Delfách, kde je nápis „Poznej sám sebe“, ale také „ ničeho příliš“. Později to byly pyramidy, které mají dodnes léčivé účinky. Například  pyramida v Gize obsahuje také symbol Horova oka, kde mohli nazírat zasvěcenci při doprovodu zkušeného duchovního průvodce a to při transcendentním stavu podobnému smrti, odkud se také nemuseli vrátit.  Ježíš tedy zanechal „vzácný dar“ pro všechny hledající Pravdu, aby nemuseli podstupovat tyto útrapné cesty. Dále se naladíme na „bílý šat“do kterého je Ježíš oděn. Tento šat není hmotný a je v něm zasunuto astrální a éterické tělo Ježíšova působení na zemi. Při spojením Krista s Otcem nebeským jsem zachytila, jak objalo Světlo Otce Nebeského jen  Božskou  podstatu Krista a následně  se z této záře letmo rozplynul jakoby v éteru tento vzácný „vykoupený bílý šat“. I zde byli připravení Archandělé (symbolické kruhy s rovnoramenným křížem) s touto silnou energií okamžitě pracovat a museli jí prostoupit také časem vyšší dimenze, abychom v každém období planetárního vývoje mohli z tohoto vzácného daru čerpat pro náš další vývoj. Jistě si každý všimne také zakreslenou čistou panenskou bytost na tomto bílém šatu, která symbolizuje čisté ženství a pochopení její moudrosti v budoucnu, kterou Kristova bytost obsahuje. Jen pro zajímavost sem vsunu opět lexigram od slovních druidů slova „nábo-ženství“ – význam vsunutého slůvka S přesmyčkou „bona“ znamená chůva, vychovatelka šlechetného rodu. Všechna současná náboženství nemohou přijímat ze „Zdroje Pravdy“, protože nepřijala čisté ženství, jako součást božského v Jeho Lásce. Vznikají tak konflikty, války a proto se také časem zhroutí a zaniknou, jestli včas nepochopí tento vzácný impuls ženství ve stvoření. A ještě jednou opět „ Kopí osudu“, jehož silná energická duchovní hodnota se zrodila z obrovské síly Lásky, plynoucí z Ježíšova srdce rovněž na Golgotě. Jak vznikla tato síla?  Při ukřižování Ježíše proudily do jeho nitra všechny síly lidské nenávisti nízkého smýšlení, zloby včetně probodnutí „hmotným kopím“ Jeho milujícího šlechetného SRDCE. Tento směr vývoje lidstva, kterým sešlo z cesty k Bohu bylo asi nejbolestivější prožívání Jeho Duše na kříži, nikoliv fyzického těla!  Jak naložil s touto temnou energií? Věděl, že táto energie byla dána člověku v prapůvodu čistá a jen svedený nevědomý člověk satanem jí použil podle svého ega. Boží energii tedy nemůžeme zrušit, můžeme jí však přeměnit! Ježíš všechnu tuto temnou energii přijal svým Srdcem, kde vznikl silný vztlak na původní čistý Duchovní zárodek.“Dokonáno jest“. Tímto vznešeným aktem Lásky se zrodilo naše vykoupení a energie „Kopí Osudu“ s rubínovým srdcem ( poslední  kapky Lásky  Jeho Krve), ve kterém je zmapován Osud lidstva a tím i „Syna Člověka“ s budoucím posláním posledního Soudu. „Osud“ s přesmyčkou-„Soud“.(pokračování níže pod obrazem) Bílá a červená růže po stranách je symbol zasvěcení o přijetí protikladů a jejich pochopení v Jednotě. Tyto informace předává světelným křížem Maří Magdaléně pro poslání a také  pro všechny naše budoucí inkarnace se slovy: „Vezmi svůj Kříž (karmu) a následuj mne“. Počet inkarnací má však také svou míru. V pravém rohu dolů na obraze je Pták Fénix, jako symbol nesmrtelnosti a znovuzrození tohoto poselství pro náš další vývoj.
 
                                                               Ježíš s Maří Magdalénou u hrobu
                                                              
 
     A teď se zase přeneseme do současného vývoje a také malinko nahlédneme do budoucnosti našeho národa.  Všechno má svůj čas k pochopení a toto Kopí má takovou sílu a neskutečné průniky, že jeho cestu  nemůže nikdo zastavit. Je řízeno Boží Vůli. Tak tedy opět poslušně kreslím dál jen jako „nástroj“ pro službu Světlu Lásky. Začneme naší milující Matkou Boží, která řídí „Posvátný slib“ Syna člověka i chod ve Svatyni Sv. Grálu, kde každým jejím krokem rostou květiny pod jejíma nohama. Své Duchovní srdce objímá a při tom se z něj linou  k nám na zemi malé růžičky do podoby růžence. Okolo podstavce, na kterém je upevněn Pohár sv. Grálu je čirý pramen v podobě malého jezírka, kde vstupuje Matka Boží se svou oddanou - nebeskou Labutí a „Syn Člověka“. Nejprve si dovolím sem vložit důležitou informaci o „Synu Člověka“, že v Jednotě působí spolu se svou Pannou! Nelze je rozdělit ani oni sami to nedokážou. Jsou již nyní spojeni zlatou nití, i když nemusí být zrovna spolu ve fyzické rovině. Bůh stvořil člověka „ muže a ženu stvořil“ k „obrazu svému“. A tak tedy v roli „syna -ducha“ se octla podle božího zákona i Jeho ženská polovina. Co je Bohem spojeno nikdo neodpojí!!! Jakou cestou tedy museli projít? Byla to cesta stejného utrpení, jaké Ježíš prožíval na Golgotě. Museli živě prožívat a milovat s páskou na očích všechna lidská utrpení i v těch nejnižších pudech, aby se mohli skutečně vcítit a pomáhat. Kopí osudu všemi jejich prožitky pronikalo a mapovalo do svého obsahu. Odtud také  přirozený název „ Kopí Osudu“. Jenom skutečným živým prožitím lásky Krista až do morku kosti mohli překonat Satana a být znovu v budoucnu „ vzorem“ jako kdysi  původní  čistota Adama a Evy. Co pak by nám někdo mohl být vzorem, kdo neprožil naše utrpení pro lásku? Poslední souboj však dokonal už teď náš „ Kristův Rytíř Pravdy“ se Satanem sám při přenosu Světelných polí Ježíšova působení  z Jeruzaléma  do centra „ Srdce Evropy“, zároveň s vysvobozením své drahé poloviny z područí Lucifera a Ahrimana. A tak vítězné Kopí, které překonalo s jejich živoucím prožitím nejhlubší temnotu pokládá na čestné místo k Poháru sv. Grálu, kde bude sloužit v našem vývoji na cestě k Bohu. Všechnu tuto očistnou energii vrací zpět k Bohu Otci. U tohoto aktu přednáší také „Posvátný slib s děkovnou modlitbou Tvůrci za milost věčného Života “. Posvátný slib je o Lásce, Cti mužského principu a ochraně ženského principu, božských zákonů ve všech světech…, více mi není dovoleno. Ne nadarmo Karel IV. stavěl v Praze nový Jeruzalém.  Ještě bych asi měla napsat, že tento předurčený pár není žádný esoterik, guru, věštec, či jiným podobný. Jsou to milující prostí věřící lidé, zcela nenápadní. Nebaží po slávě, ani po funkcích, protože jsou nosiči záře„Živoucího Slova stvoření - Loga“. Ve vyšších tělech jsou oděni do Ježíšova bílého šatu vzkříšení s Jeho duchovním okem v pyramidě.  Bytostní tkalci mravnosti tento vykoupený šat znovu utkali. Tento Kristův šat je ono brnění společně s osobním mečem boží moci – ukovaným  také z utrpení  Matky Země. Nemyslí jen na svůj rod, ale i na osud naší Země. I v legendách vždy ten pravý rytíř vytáhne meč ze „skály“, anebo ze dna jezera. Tato „nespoutaná síla“ hmotností odrazí jakoukoliv nenávistnou myšlenku, či přání a vrátí se ke svému původci v „materii“. V obraze jsou opět symboly Archandělů (Gabriel, Rafael, Michael, Sandalfon).  Dále se zde nachází okřídlený lev, který chrání Oko v pyramidě i Korunu a znamení beránka ve kterém se zrodila skutečná oběť Krista o Velikonocích. V puse drží čtyřlístek kola štěstí, který daruje Rytíři Pravdy na další cestu s Jeho 12 Rytíři (Blaničtí?) pro  konečné pochopení  Božích zákonů a Pravdy Krista Ježíše. A Kdy? To ví jen Bůh a zcela jistě nám dá znamení. Korunku s rubínovým srdíčkem ve zlatém srdci a smaragdy vložil do vlasů Panně našeho Rytíře sám „Duch Českého národa“. Při kreslení jsem měla pořád u sebe tuto AK-od dr. J. Brzobohaté: http://www.agapebrno.cz/Magazin/Galerie-kresba/Meditacni-a-energeticke-obrazce/Poselstvi-pro-blaho-ceskeho-naroda.aspx   Je jako Prastvořený, tak čistý a vznešený milí přátelé, že jen tiše a s pokorou mohu toto záření ve svém srdci obdivovat. Její vlasy jsou upraveny do drdolu tvaru růže (symbol vznešeného rodu - že by rod Přemyslovců?) a zapletený cop s krajkou (žití v božím řádu). Po pravé straně je  symbol přeměny červené hadí síly ve zlatou se symbolem Arch. Michaela a ptáka fénixe. Linula se jako vzorec DNA. Dále Kniha života je otevřená na stránce symbolu střevíčku, cesty životem k původní čistotě. No a nakonec se zaměříme na Pohár, ve kterém vře červeno fialková tekutina, jakoby napájela všechna lidská srdce Duchem Svatým. Květiny růži bílé a červenozlaté se točí kol nazlátlých sloupů a místo trnů mají malé spirálky. Z Poháru se spirálkovitě tvoří oválné obláčky fialkovo - bílé energie Grálu, která proudí do stvoření, jako léčivá i tvořivá energie. Osobní pohár Panny je rovněž naplněný touto vzácnou léčivou a tvůrčí energií. Každá Panna dostane darem od Matky Boží tuto náplň ve svém éterickém těle. I v legendě přinesou Panny Grál. A každý opravdový Rytíř musí přece dokázat při souboji o čest svou odvahu a sílu, jestli je hoden přijímat , chránit čistotu ženství od Matky Boží v podobě Panny a sloužit Božím zákonům. Všechny tři proudy energie (fialková, křišťálová a zlatá) proudí od Tvůrce Života k nám do stvoření v podobě daru, ze kterého můžeme čerpat v tvůrčí a láskyplné soucitné činnosti, nesmíme však zapomenout, že vše vytvořené vracíme s poděkováním zpět k Tvůrci, aby koloběh záření působil v harmonii  a lásce. Kdo nedává, nemůže přece ani přijímat. Takový už je  boží zákon. I mé srdce s pokorou děkuje Bohu, že mu bylo dovoleno toto dílko za Světla lásky vytvořit pro posilu a  pohlazení každé otevřené duše, plné naděje s rozbřeskem lepších zítřků. „Vzkříšení“ také hluboce souvisí s Matkou Zemi. Na Golgotě se přece odehrálo Mystérium spojení Krve Krista Ježíše s celou planetou Zemi, která samozřejmě pronikla i do útrob sopek, pramenů…aj. A tak vše odevzdávám zpět zpracované do rukou Božích. Kéž jsou tedy v každém milujícím srdci  otevřené tvořivé poklady a naplněná Ježíšova slova: „Já jsem Vzkříšení i Život“. Toto požehnání boží milosti přeji ze srdce všem. Doprovodnou hudbu vznešeného opěvování Beránka Božího, kliknutím zde - Agnus Dei.
S láskou a  božím požehnáním k Vám Daniela    
                                                                                                                            http://danielafilipi.cz/
 
                                                                   Posvátný slib
                                                  
 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,8 (57 návštěvníků)
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.