Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

         Níže uvedený text vede k pochopení podstatných aspektů života lidské bytosti na planetě Zemi, samo pochopení uvedených souvislostí propojuje k nejvyšším vibracím duchovní síly, která oživuje duchovní, duševní i fyzické tělo člověka. Každý, kdo se bude níže uvedeným textem zabývat a bude chtít na pochopené navázat a jej upřednostňovat ve svém každodenním životě, ten najde své probuzení v duchu, a s ním spojený život v duchovní, duševní i fyzické síle.
 
Strom života
         Starozákonní kniha Genesis uvádí příběh Adama a Evy. Na co nás tento příběh upozorňuje? Adam a Eva žili v hojnosti, dokud naslouchali hlasu Boha, v okamžiku kdy tento hlas opustili, upadli v nevědomost, začali uvažovat subjektivně, pocítili strach, pocítili potřebu starat se o svůj život, začali trpět.
         Je zřejmé, že nám známé přikázání: "Nejezte ze stromu poznání dobrého a zlého", je ve skutečnosti opisem daného duchovního zákona, který lze vystihnout těmito slovy (volně): "Nesnažte se svým rozumem chápat to, co vám není dáno chápat. Vnímejte a prožívejte to, co já vám dávám, v takovém případě budete ve mně a já budu ve vás, v takovém případě vám patří všechno, co je mé. Pokud mne opustíte, upadnete do zkresleného poznávání přítomných principů "dobra a zla", jehož následkem je utrpení".
         Adam a Eva uposlechli hlas, který přicházel z vnějšího světa, tzn. přenesli své přítomné vědomí do prostoru vnějšího světa, v tom okamžiku opustili svůj základní lidský instinkt, kterým je prožitek jednoty se Zdrojem životní síly, v tom okamžiku upadli v nevědomost. Co znamená tato skutečnost pro náš život zde na Zemi? Pokud chceme žít v duševní i fyzické harmonii a síle, potřebujeme vědět, co se děje v okamžiku, kdy přestáváme vnímat vyzařování Zdroje životní síly! Jakmile opouštíme svou pozorností trvale přítomné vyzařování Zdroje životní síly, dochází k rozdvojení dvou základních principů naší bytosti, kterými jsou intuice a rozum.
          Měli bychom si uvědomovat, že lidská bytost je ve svém předurčení určitou součástí prvotního Stvoření, tedy potřebuje trvale spoluprožívat život prvotního Stvoření! Toto spoluprožívání lze uskutečnit jedině skrze jednotu intuice a rozumu. Tuto jednotu intuice a rozumu průběžně utváří, obnovuje a živí naše pozornost ke Zdroji životní síly, k Bohu (tj. ono biblické naslouchání hlasu Boha). Pokud je tento základní předpoklad pro život zde na Zemi naplněn, objevuje se vyšší inspirace pro život, objevuje se optimální životní vize, která vede k naplnění lidského života. A naopak!
         Příběh Adama a Evy ukazuje na tzv. prvotní hřích člověka. Mnoho lidí tento symbolický obraz zná, ale ve skutečnosti si neuvědomuje jeho význam. Tento symbolický obraz je připomínkou základního životního pravidla, kterým bychom se měli ve svém každodenním duchovním směřování řídit. Naše přítomné respektování či nerespektování tohoto pravidla je v každém případě rozhodujícím momentem našeho života! V případě, kdy se jím řídíme, následuje vzestup a s ním spojená duševní i biologická hojnost, síla a životní štěstí. V případě, kdy se jím neřídíme, následuje pád a s ním spojené utrpení. Řešení jakékoliv životní situace - na úrovni osobního života, i na úrovni života společnosti jako celku - se objeví v okamžiku, kdy se vrátíme zpět k tomuto základnímu, dnes již zapomenutému, životnímu instinktu.
         Je zřejmé, že rozhodující obrat může přijít teprve v tom okamžiku, kdy bude pochopen a dostatečně zviditelněn přítomný základní duchovní zákon, tj. zákon odpovědnosti lidské bytosti ke Zdroji životní síly! Tzn., ve chvíli, kdy bude na základě poznání tohoto duchovního zákona vystavěn nový přístup člověka k veškerému životu, a kdy bude na základě poznání tohoto duchovního zákona vystavěn nový systém výchovy a vzdělávání. Do té doby zůstává naše společnost společností více a méně rozvinutých bytostí, které hledají nová východiska pouze v intenci svých klamných životních názorů a klamných "přesvědčení". Je zřejmé, že pokud nedojde k tomuto rozhodujícímu přehodnocení, nelze dospět k jednotě s přítomnými vyššími principy a zákony života, tzn. vytvořit společnost vyrovnaných a spokojených lidí, kteří prožívají své životy na vyšší úrovni svého duchovního a duševního vývoje. V takovém případě bude přetrvávat stále to co nechceme, a to i přesto, že se ze všech sil snažíme o změnu k lepšímu.
 
Rozhodující poznání
         Zamysleme se nad těmito slovy z evangelia apoštola Tomáše: "Když ti, kdo vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je na nebi" ptáci nebeští budou před vámi. Když vám řeknou: "Království je v moři" předejdou vás všechny ryby. ... Uvnitř, ve vás je království a vně vás! Když se poznáte, budete poznáni a budete vědět, že jste synové živoucího Otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v bídě a jste bída." 
         Z výše uvedeného je zřejmé, že rozhodujícím momentem našeho života je okamžik, kdy poznáváme význam duchovní úrovně svého života, kdy poznáváme, že lidská bytost je duchem ukotveným v těle. Viz. Janovo evangelium: "Bůh je Duch, přichází doba, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, jej budou ctít v Duchu a pravdě, Bůh si přeje aby jej lidé takto ctili".  Jedině ve stavu duchovního sebeuvědomění může dojít k prožití duchovního spojení s dimenzí věčnosti, tj. k optimálnímu příjmu potřebné energie pro život ducha, duše i těla zde na planetě Zemi. Člověk tak začíná vnímat a bytostně pociťovat, že zde není sám. Že jej síla Zdroje trvale podporuje a živí! Spolu s tímto poznáním přichází rozhodující uvědomění: Lidská bytost je bytostí s duchovní podstatou, tedy náleží v každém případě vyzařování Zdroje životní síly, tj. řádu duchovních hodnot věčnosti. Pokud toto vyzařování Zdroje životní síly vnímá, a věnuje mu ve svém každodenním životě svou pozornost a svůj čas, začíná s postupem času vnímat i přítomný řád duchovních hodnot, a získává schopnost dle něj ve svém každodenním životě postupovat.
         Položme si základní otázku: Vnímáme život okolo sebe? Žijeme ve spojení s veškerým životem, anebo žijeme v oddělení od veškerého života? Co ve skutečnosti prožíváme, čemu věnujeme svůj čas? Žijeme v přítomnosti, anebo žijeme v myšlenkách na minulost a v myšlenkách na budoucnost? Život je pohyb. Jakýkoliv pohyb je ve skutečnosti projevem prožitku přítomnosti, nebo následkem prožitku přítomnosti! Jedině v přitomnosti lze vnímat a jedině v přítomnosti lze prožívat. Vše, co si uvědomujeme, vše co chceme vnímat, to ve skutečnosti existuje! Pokud objekt našeho zájmu existuje, lze se na něj uvnitř sebe sama naladit. Pokud se naladíme, budeme vnímat. Pokud budeme vnímat, budeme i prožívat. Pokud budeme prožívat, stáváme se součástí toho co prožíváme!
 
Uskutečnění přirozené rezonance duchovního s božským
         Dle vhledu německého spisovatele a myslitele Oskara Ernsta Berndharda, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin, je na pomezí úrovně duchovní dimenze a úrovně Božského světa, prostor propojení (rezonance) těchto dvou dimenzí. Autor jej nazývá Hradem Grálu. Z tohoto poznání plyne jednoduchý závěr: Jestliže je lidská bytost bytostí s duchovní podstatou, náleží i ona této REZONANCI duchovního principu s principem Božským! Tzn., každý z nás má v sobě předpoklad uskutečnit propojení své duchovní úrovně s úrovní duchovní čistoty, jenž se zachvívá v přirozené rezonanci s úrovní božského světa.
         Spojení ducha, duše i těla s principem božským skrze duchovní sebe uvědomění, je stavem uskutečnění jednoty s vyzařováním z božského, je stavem uskutečnění Krista. Člověk dnešní doby ví, že Ježíš Nazaretský je nazýván Kristem. Avšak ne vždy si uvědomuje proč? Ježíš Nazaretský uskutečňuje jednotu ducha, duše i těla ve spojení s principem Božským, a proto je zván Synem Božím, neboli Kristem. Viz. Ježíš: "Pošlu vám Ducha pravdy, a ten vás uvede do celé pravdy". Níže nabízím - pro inspiraci - jednu z možných cest k prožití jednoty ducha, duše i těla ve spojení s dimenzí Ducha a s principem božským.
 
INICIACE
Znamená to: 1/ dát stranou své povahové sklony a veškerá svá dosavadní životní přesvědčení a s nimi spojené myšlenky (tj. uvést sebe sama do stavu hluboké pokory), 2/ uvědomit si, že existuje prostor absolutního moci a absolutní síly, který dává život (tento prostor je trvale přítomný, lze se s ním spojit skrze uvědomění jeho přítomnosti a skrze vůli po spojení s ním), 3/ podržet si své vědomí a své vnímání, v prostoru rezonance čistého duchovního principu s principem božským. Co bude následovat? 1/ trvající spojení s prostorem duchovní čistoty uvolňuje veškerá napětí a veškeré parazitující síly, dochází k celkovému uvolnění a uzdravení. 2/ v tomto nastavení lze průběžně vnímat proud životní síly a duchovní inspirace z vyšších světů duchovních. 3/ toto prolínání ducha, duše i těla do prostoru duchovní čistoty, lze vnímat i skrze své fyzické tělo - sama pozornost směrem k fyzickému tělu prohlubuje ono spojení! 
 
Biblická zpráva o vzkříšení Lazara.
         Příkladem pravého přesvědčení o království Ducha na Zemi nám může být v bibli zmiňovaná událost Lazarova vzkříšení. Abychom pochopili co se tehdy odehrálo, potřebujeme nejprve chápat, kým je Ježíš Nazaretský. Potřebujeme vědět, že Ježíš působí trvale ve vůli Stvořitele, tzn., plně jeho vůli respektuje. Jeho přítomné respektování Stvořitelovy vůle vnáší do prostoru duchovního, duševního i biologického života harmonizující sílu. (Viz."Konám vždy vůli toho, který mne poslal", "Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit"). Vůlí Stvořitele je harmonie ducha, duše i těla ve spojení s principem božským. Být ve vůli Stvořitele znamená, pohybovat se v duchovním spojení s principem božským! Samo spojení s principem božským utváří a trvale obnovuje harmonii ducha, duše i těla člověka.
         Co se tehdy vlastně stalo u hrobu Lazara? Lazarův duch byl mimo tělo, jeho tělo neprojevovalo známky života, a tak byl prohlášen za mrtvého. Tato zpráva se rychle roznesla po kraji. Dle dobových svědectví Ježíš řekl: "Lazar neumřel, spí, jdu jej vzbudit." V Ježíšových očích Lazar pouze usnul. Ježíš ví, že v duchovním rozměru věčnosti je vše celistvé a dokonalé (viz. "Mé království není z tohoto světa"). Ježíš ví, že jakmile Lazara ve svém spojení s Otcem v duchu osloví, dochází k přirozené rezonanci duchovního principu s principem božským - jakmile ožívá duch ve spojení s božským, ožívá automaticky i duše a fyzické tělo člověka, tzn. úrovně života, které jsou s lidským duchem v přirozeném propojení, úrovně života zachvívající se v systému energií lidské bytosti vibračně níže! Tuto skutečnost bychom si měli v sobě trvale uvědomovat, tuto skutečnost bychom měli v sobě trvale prožívat.
 
Spojení s dimenzí věčnosti skrze kvalitu vědomí
         Pokud budeme postupovat svým životem v ohledu na výše uvedené, bude docházet k probuzení našeho duchovního vědomí. Bude docházet k harmonickému sjednocování úrovní našeho ducha, naší duše i biologického těla. Pokud si dokážeme uvědomovat přítomnost léčivých sil Zdroje i v úrovni hmotného stvoření, v úrovni přírody, i v úrovni svého fyzického těla, bude docházet k výraznějšímu spojení s pohybem těchto sil, tj. k harmonizaci naší duše i našeho fyzického těla těmito silami. Budeme zažívat duševní i fyzickou vyrovnanost, naše vnitřní síly budou průběžně obnovovány, bude docházet ke spontánním uzdravením. To vše se má uskutečňovat pro svědectví dalším a dalším lidem na této zemi, kteří touží po skutečném životním poznání. To vše se má uskutečňovat proto, aby člověk dnešní doby znovu pochopil kým je, a ke komu svou podstatou náleží, aby tak znovu našel - v jednotě s Tvůrcem tohoto Stvoření - svůj obnovený život.
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,2 (20 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2017 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz